Polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych, jak również strony internetowej www.mlodzimuzycy.pl jest Fundacja Wspierania Młodych Talentów Muzycznych „Młodzi Muzycy” z siedzibą w Gliwicach (44-105) przy ul. Sylwestrowej 22 wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727259  (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: lech.sztandar@mlodzimuzycy.pl

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do danych posiadają uprawnieni współpracownicy Administratora zajmujący się administracją baz danych.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określa w szczególności art. 6 RODO ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. Administrator w każdym wypadku przetwarza dane relewantne dla danej sprawy i w celu dla jakiego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednie zabezpieczenie.

Administrator przetwarza dane osobowe w  celach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności zawarciem i wykonaniem umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. celem zapewnienia bezpieczeństwa czy ochroną przed roszczeniami i dochodzeniem należności. Administrator przetwarza dane osobowe również na podstawie udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może być zawarta. Podanie niektórych danych jest również obowiązkiem ustawowym, np. niezbędnych do wystawienia faktury.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W wypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może zostać ona w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma ona również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, w tym dla realizacji celów statutowych, zawartych umów i świadczonych usług.

W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator może udostępniać dane osobowe  podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z prowadzoną działalnością, w celu realizacji ciążących na nich obowiązków prawnych czy polepszenia jakości świadczonych usług, w szczególności świadczącym usługi prawne i księgowe, kurierom i firmom transportowym, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, bankom i instytucjom płatniczym czy organom publicznym. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności Administratora. 

Dane osobowe lub dane instytucji przekazane lub zebrane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.mlodzimuzycy.pl albo przesłane bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są przedmiotem obrotu handlowego. 

 

PLIKI COOKIES

Strona internetowa www.mlodzimuzycy.pl nie zbiera w automatyczny sposób danych, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.mlodzimuzycy.pl przez Administratora strony internetowej. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego. Użytkownik może konfigurować obsługę plików cookies, w tym zablokować pliki. Zablokowanie działania plików cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Strona internetowa www.mlodzimuzycy.pl wykorzystuje do zbierania plików cookies oprogramowanie Google Analytics. Dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach pomiaru ruchu internetowego strony internetowej, tworzenia statystyk, uzyskania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej. W związku z faktem, że Google LLC posiada siedzibę i częściową infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC przystąpił do programu Privacy Shield, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej, gwarantującego odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

Strona internetowa www.mlodzimuzycy.pl wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies użytkownik może uzyskać w sekcji ,,Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat Google Analitycs są dostępne na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

 

INFORMACJE KOŃCOWE

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.mlodzimuzycy.pl.

 

Niniejsza Polityka jest stale aktualizowana celem dostosowywana do działalności Administratora. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 r.