07.10.2020

Warsztaty online

„Odpowiedzialność nauczycieli a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach muzycznych.”

17 października, 10.00-13.00

Zapraszamy na szkolenie adresowane do dyrektorów, kadry kierowniczej oraz nauczycieli szkół muzycznych.

Podczas szkolenia poruszana będzie problematyka konieczności respektowania przez nauczycieli szkół muzycznych Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Omówione będą propozycje postępowania z uczniami o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych, którzy posiadają orzeczenia lub opinie psychologiczno-pedagogiczne.

Warsztaty poprowadzi dr Anna Antonina Nogaj – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jest psychologiem i skrzypaczką. Pracuje jako starszy wizytator do spraw poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje z licznymi instytucjami artystycznymi jako psycholog-praktyk do spraw artystycznych. Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii muzyki i redaktorem książek.

Dowiedz się więcej na stronie: www.psychologdlamuzyka.pl

Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w warsztatach online jest dostęp do sieci internetowej. Zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy zoom poprzez zestawienie „wideokonferencji” grupy 20 uczestników.

Koszty udziału w warsztatach pokrywa Fundacja Młodzi Muzycy.

Zgłoszenia: katarzyna.eberhardt@mlodzimuzycy.pl

W zgłoszeniach prosimy podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej szkoły oraz pełnioną w szkole funkcję.

Powrót